Friday, 17 September 2010

Support for Iran's seven imprisoned Baha'i leaders in Gremany

حمایت از هفت رهبر زندانی بهائی ایران در آلمان

حدود ٤٠٠ نفر از جمله تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه با شرکت در رویدادی در دروازۀ تاریخی براندنبورگ برلین خواستار آزادی هفت رهبر بهائی ایران شدند که هركدام ابتدا به ٢٠ سال زندان محکوم شده بودند.
صدور حکم برای این هفت نفر در نشست بزرگی که در ٢١ شهریور (١٢ سپتامبر) در برلین آلمان برگزار شد نیز مورد اعتراض قرار گرفت. در این جلسه حدود ٤٠٠ نفر از جمله تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر شرکت داشتند.

در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ، مارکوس لونینگ، کمیسیونر حقوق بشر دولت فدرال آلمان تأکید کرد که به مسخره گرفته شدن مداوم حقوق بشر در ایران تحمل نخواهد شد: «براى ما تحمل پذير نيست که در ایران، با آن تمدن و فرهنگ، هنوز حقوق بشر نادیده گرفته و پایمال می شود.»

کلودیو روث، رئیس حزب سبز آلمان، دستگیری و محکومیت هفت بهائی را «عملی صرفاً خودسرانه و نه چیز دیگر» خواند.

خانم روث گفت آزادی دین و عقيده حاصل «لطف قدرت مندان» یا «بخشش حکومتی» نيست، بلکه «سنگ بنای میثاق-های حقوق بشر کنونی» است.

فروک سیدن استیکر، نایب رئیس مؤسسه حقوق بشر آلمان بر وظیفه حکومت ایران در احترام به تعهدات خود به بند ١٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرد. او گفت: «جامعه بهائی به پشتیبانی از حقوق بشر نه فقط براى اعضای خود بلکه براى همه کسانی که حقوق شان نقض می شود شناخته شده است. و به همين خاطر آنها شایان همبستگی و عمیق ترین احترامات ما هستند.»

در این رویداد که توسط شبکه حقوق بشری اتحاد برای ایران سازماندهی شد، پیام های همبستگی در قالب نامه هایی به ارتفاع یک متر نیز به نمایش درآمد.

No comments: