Friday, 27 August 2010

Omid Djalili - The Baha'is in Iran

امید جلیلی: آئین بهائی یک دین صلح طلب با اعتقاد به وحدت فراگير همه مردم، از همه ادیان است. این دین مدافع ثابت قدم حقوق بشر است. زندانی نگه داشتن این هفت نفر چنان که گویی مرتکب بدترین جرائم شده اند، کاملاً مضحک است.

No comments: