Friday, 13 August 2010

Interview with Shirin Ebadi

مصاحبه بی بی سی با خانم شیرین عبادی در مورد حکم بیست سال زندان برای مدیران پیشین بهائی


No comments: