Friday, 9 March 2007

فاش شد كه اخراج بهائيان از دانشگاههای ايران جنبه‌ى رسمی دارد

نيويورک ٧ مارس (سرويس خبری جامعه جهانی بهائی) ۰

جامعه‌ى بين‌المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجويان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند۰

اين سند در حقیقت نامه‌ای است که در تاريخ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ از سوی دفتر مركزی دانشگاه پيام نور خطاب به شعبه‌های منطقه‌ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سياست دولت، دانشجويان بهائی «نمیتوانند در دانشگاههای ايران ثبت نام كنند» و اگر چنانچه قبلاً ثبت نام شده‌اند، «باید اخراج گردند.» ۰

بانی دوگال، نماينده‌ى ارشد جامعه‌ى بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگويد: «اين سند گواهی است بر رفتار ريا كارانه‌ى دولت جمهوری اسلامی در رابطه با دانشجويان بهائی.» ۰

خانم دوگال ميگويد: «پس از ۲۵ سال محروم ساختن دانشجويان بهائی از ورود به دانشگاههای دولتی و خصوصی، دولت جمهوری اسلامی در ظاهر ادعا ميكند كه درها را به روی آنان گشوده است. اما همان گونه كه بخشنامه‌ى محرمانه‌ى دفتر مركزی دانشگاه پيام نور نشان میدهد، سياست واقعی دولت جمهوری اسلامی آن است كه بهائيان را به محض شناسائی اخراج كنند.» ۰

درحقیقت محتوای اين نامه تضاد شديدی با سخنان هفته‌ى پيش يكی از سخنگويان دولت دارد كه در واکنش به ارقام منتشره از سوی جامعه‌ى بين‌المللی بهائی كه نشان میدهد تعداد زيادی از دانشجويان بهائی در سال جاری صرفاً به علت تبعيضات مذهبی اخراج شده‌اند، این امر را انكار نمود۰

به موجب گزارش رويتر، در ۲٨ فوريه ۲۰۰٧، يكی از سخنگويان دفتر نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد كه نمیخواست نامش فاش شود، درپاسخ به پرسشی درباره‌ى درصد بالای دانشجويان اخراجی بهائی گفت: «كسی درايران به علت اعتقادات مذهبی‌اش از تحصيل محروم نشده است.» ۰

تا دوسال پيش که همه دانشجويان میبايست مذهب خود را در اوراق مربوط به امتحانات ورودی منعکس کنند، دانشجویان بهائی خود به خود از ورود به دانشگاهها محروم بودند۰

در پی فشارهائیكه از سوی جامعه‌ى بين‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر وارد آمد، دولت جمهوری اسلامی سياست خود را تغيير داد و ستون مذهب را از اوراق امتحانات ورودی دانشگاهها حذف کرد۰

پائيز گذشته صدها بهائی در امتحانات ورودی موفق شدند و ١٧٨ نفرآنان به دانشگاههای مورد نظر خود راه يافتند. اما از آغاز سال تحصیلی جدید تا کنون، دست کم ٧۰ دانشجوی بهائی بعد از آنکه دانشگاهها متوجه شدند آنها بهائی هستند، اخراج شده‌اند۰

نامه‌ى ۲ نوامبر۲۰۰۶ روی كاغذ آرم‌دار وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری ايران چاپ شده و از سوی دفترحراست مركزی دانشگاه پيام نور برای رؤسای شعبات منطقه‌ای این دانشگاه فرستاده شده است۰

دراين نامه چنین آمده است: «احتراماً حسب مصوبه‌ى شورای انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست كل سازمان مركزی دانشگاه پيام نور، بهائيان نمیتوانند در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی ثبت نام كنند. لذا در صورت مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ايشان جداً خودداری به عمل آورده و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند.» ۰

طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتی دانشگاه پیام نور، اين دانشگاه «از نظر تعداد دانشجو و پوشش جغرافیائی بزرگترين دانشگاه دولتی» در ایران بشمار میرود. دانشگاه پیام نور با حدود ۴۶٧۰۰۰ دانشجو و ٧۴ رشته تحصیلی، در ۲۵٧ مركز و واحد آموزشی در سراسر کشور، فعالیت میکند۰

از آغاز سال تحصیلی جاری تا کنون دست کم ۳۰ دانشجوی بهائی از دانشگاه پیام نور اخراج شده‌اند۰

No comments: