Tuesday, 24 May 2011

News update

آخرین خبرها از ایران

بر اساس آخرین گزارشات رسیده در یورش های هماهنگ اخیر به ٣٠ خانه ی بهائی در تهران، کرج، اصفهان و شیراز تا کنون ١٤ نفر دستگیر شده اند.

No comments: