Sunday, 15 August 2010

USCIRF Condemning the Prison Sentence

اعتراض کمیسیون آزادی جهانی ادیان در ایالات متّحده به احکام زندان برای رهبران پیشین بهائی در ایران

۲٠ مرداد ۱۳۸۹ (۱١ اوت ۲۰۱۰)

لئونارد لیو، رئیس کمیسیون آزادی جهانی ادیان در ایالات متّحده، گفت "این احکام غیرمنصفانه نمونه ای دیگر از نقض فاحش حقوق بشر و آزادی ادیان توسّط حکومت ایران است. محاکمه و احکام صادره، به زبان ساده و صريح، انگیزه های سیاسی و دینی داشته و این کمیسیون خواستار آزادی بدون شرط این هفت زندانی است."

No comments: