Sunday, 15 August 2010

European Union Condemning the Prison Sentence

اعتراض اتحاديه اروپا به احکام زندان برای رهبران پیشین بهائی در ایران

۲١ مرداد ۱۳۸۹ (۱٢ اوت ۲۰۱۰)

اتحاديه اروپا نيز در بيانيه‌ای از بانو کاترين اشتون، کميسر عالی در امور خارجه و سياست امنيتی اتحاديه اروپا، از زندانيان بهائی در ايران حمايت کرد.

در اين بيانيه آمده است « اتحاديه اروپا نگرانی جدی خود را از صدور حکم بيست سال زندان برای هريک از هفت مدير جامعه بهائی در ايران ابراز می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست.»

«به نظر می‌رسد اين احکام تنها به دليل عضويت اين گروه در يک اقليت دينی صادر شده و روند قضائی آن به طور جدی نقص داشته و از يک جانب تعهدات ايران در قبال ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی و از جانب ديگر قوانين داخلی کشور در زمينه حق دادرسی عادلانه را ناديده گرفته‌است.»

«اتحاديه اروپا يادآور می‌شود که آزادی انديشه، وجدان و دين از حقوق اوليه‌ای است که به موجب اصل هيجدهم ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، که جمهوری اسلامی ايران يکی از موافقان و امضاکنندگان آن است، بايد در هر شرايطی تضمين شود.»

خانم اشتون اضافه کرده است: «اتحاديه اروپا از ايران می خواهد که به آزار جامعه بهائی خاتمه دهد.»


No comments: