Monday, 22 February 2010

Court date for Baha'i leaders now announced as 10 April

سومین جلسه دادگاه روز شنبه ٢١ فروردین تعیین شده است

سومین جلسه دادگاه برای هفت تن از رهبران بهائی که در زندان بسر میبرند روز شنبه دهم آوریل یک روز زودتر از انچه که پیشتر اعلام شده بود تعیین گردید٠

دیان علائی، نماینده جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت : بر اساس اخطاریه کتبی که وکلای مدافع در ایران دریافت کرده اند تاریخ دادگاه روزشنبه دهم آوریل تایید شده است٠ لازم به یاداوریست که اخطار قبلی شفاهی بود٠

No comments: