Thursday, 11 February 2010

Baha'is Arrested in Tehran

دولت ایران شش بهایی ایرانی را در روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه در تهران بازداشت کرد


به گفته دیان علایی، نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل، ماموران امنیتی از ساعات اولیه صبح به خانه این افراد مراجعه کرده و آنها را بازداشت کرده اند٠

گفتگوی خانم علایی با بی بی سی

No comments: