Sunday, 1 November 2009

Baha'i Children


در تمام دنیا معلمین و مدیران مدارس وقت خود را صرف تربیت و راهنمائی بچه ها نوجوانان و جوانان جامعه میکنند ولی فقط در سایه دولت جمهوری اسلامی ایران معلمین و مدیران مدارس اجازه دارند بر سر اطفال معصوم وبیگناه بکوبند٠

هوا داغ و دم کرده بود٠ زنگ تفریح بصدا در آمد٠ دخترکها با مقنعه های سیاه و سرمه ای بطرف شیر آب مدرسه هجوم بردند٠ یکی از دخترکها به شیر آب رسید٠ با دستهای کوچکش شیر آب را باز کرد٠ اولین قطره های خنک آب به صورتش میخورد٠ هنوز خنکی آب را کاملا حس نکرده بود که دستی محکم بر سرش کوبید٠

دست خانم مدیر بود٠ بیشعور احمق نمیدونی بهائیا حق ندارند از شیر آب عمومی استفاده کنن٠ می خوای همه رو نجس کنی٠

مچاله و بغض کرده بگوشه ای رفت٠ صدائی از پشت سر به گوشش رسید٠ برگشت و دید چند دست کوچک از زیر روپوش مدرسه قمقمه های آبشان را بسویش دراز کرده بودند٠

نقل از ایمیل یکی از خوانندگان این سایت٠

No comments: