Wednesday, 24 June 2009

Health in Danger

بنا بر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران وضعیت یاران در زندان اوین نگران کننده ارزیابی شده است٠ در این گزارش امده است که علاوه بر فشارهای روانی همچون تمدید مکرر بازداشت موقت، نگهداری در بند امنیتی و بالطبع شرایط محدود کننده این بند، گزارش شده است تغذیه این افراد با محدودیتهای جدی روبه رو شده که سلامتی آنان را به خطر می اندازد. این در حالی است که مسئولان بند مذکوربه خانواده این افراد نیز اجازه تامین مایحتاج اولیه منجمله تغذیه مناسب را نمی دهند٠

در ادامه این گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یاداور شد که با اوج گرفتن بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در روزهای اخیر در ایران و همینطور قطع امکان تماس تلفنی زندان اوین با دنیای بیرون، نگرانی های خانواده های این زندانیان عقیدتی افزایش نسبت به وضعیت آنان یافته است٠

Source: Human Rights Activists in Iran

No comments: