Tuesday, 14 April 2009

Baha'i Arrested in Hamadan

همدان: بازداشت خانم سرور سروریان

به گزارش مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، خانم سرور سروریان ظهر روز شنبه بیست و دوم فروردین ماه در منزل خود در شهر همدان بازداشت و راهی زندان شده است٠ بنا بر این گزارش، خانم سرور سروریان دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ مد یریت بازرگانی است. در حال حاضر خبری ازوضعیت ایشان در دست نیست٠ این بازداشت در پس از بازرسی منزل خانم سرور سروریان و ضبط شماری از وسایل موجود در منزل ایشان از جمله کتب بهائی صورت گرفته است٠

No comments: