Monday, 20 April 2009

Access to Medication Denied

شيراز: به خانم هاله هوشمندى اجازه دسترسى به داروهاى لازم براى مداواى بيمارى شديد قلبى داده نشد

خانم هاله هوشمندى، ساکن شيراز، که از روز ۲۸ اسفند ۱۳۸۷( ۱۸ مارس ۲۰۰۹) در بازداشت است از مشکلات شديد قلبى رنج مى برد و به دارو نياز دارد اما مسئولين زندان اجازه داشتن دارو را نمى دهند. خانواده وى با طرح مسأله در دادگاه و ارائه مدارک پزشکى فوريت نيازهاى درمانى خانم هوشمندى را ثابت کرده اند و قاضى دادگاه ظاهراً به همين دلايل با آزادى او به قيد وثيقه موافقت کرده است اما وزارت اطلاعات هنوز وى را آزاد نکرده است. در اين مرحله اطلاعات بيشترى در اين زمينه در دسترس نيست۰

No comments: