Monday, 20 April 2009

Semnan

سمنان: شعارنويسى و رنگ پاشى روى خودروى آقاى پيمان شادمان

روز ۱۱ فروردين ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) به خودروى آقاى پيمان شادمان که جلوى خانه اش در سمنان پارک بود با پاشيدن رنگ آسيب زيادى زده شد و در يک طرف بدنۀ آن کلمه ’بهائى‘ نوشته شد۰ دو روز پس از آن در ۱۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲ آوريل ۲۰۰۹) محل کسب آقاى شادمان نيز با شعارهاى ضد بهائى و مطالب تحريک کننده اى بر عليه بهائيان رنگ پاشى شد. آقاى شادمان مأمورين پليس را در جريان اين حوادث قرار داده است۰

No comments: