Wednesday, 7 March 2007

محروميت بهائيان از تحصيلات عالی در ايران

اخیرا دانشگاههای ایران دانشجویان بهائی را از دانشگاه اخراج کردند. در این مورد بی بی سی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران اشاره کرده و مینویسد: بهائيان نمی توانند در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند لذا در صورت مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ايشان جداً خودداری به عمل آورده و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند. درضمن با چند دانشجوی بهائی اخراج شده از دانشگاه نیز مصاحبه بعمل آورده

گفتگوی بی بی سی با پگاه، دانشجوی اخراجی از دانشگاه شيراز


گفتگوی بی بی سی با پرهام، دانشجوی اخراجی از دانشگاه بوعلی سينا


گفتگوی بی بی سی با انوشه، دانشجوی اخراجی از مؤسسه آموزش عالی طبرستان - چالوس

اصل این خبر را میتوان در آدرس زیر خواند
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/03/070306_mf_bahai_students.shtml

No comments: