Thursday, 19 January 2012

Persecution of Religious Minorities

در مذاکرات پارلمان بریتانیا افزایش خطرناک آزار دینی در ایران مورد توجه قرار گرفت
لندن، ۲۳ دی ۱۳۹۰ (۱۳ ژانویه ۲۰۱۱) - سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائیاعضای مجلس عوام بریتانیا ایران را به خاطر نقض حقوق بشر، و به ویژه "افزایش فاحش" آزار اقلّیت های دینی، به شدّت مورد انتقاد قرار دادند.

در مذاکرات روز چهارشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) در تالار وست مینیستر، اعضای پارلمان بریتانیا بر این نکته که امروز تقریباً تمامی اقلّیت های دینی در ایران با سرکوب مواجه هستند تآکید کردند.

توضیح عکس: اعضای مجلس بریتانیا روز ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) در مذاکرات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران شرکت کردند. عکس ها از چپ به راست: الیستر برت، عضو مجلس برای نورث ایست بدفوردشایر و معاون پارلمانی وزیر کشور دردفتر امور خارجه و مشترک المنافع؛ لوئیز المن، عضو مجلس برای لیورپول ریورساید؛ اندرو سلوس، عضو مجلس برای ساوث وست بدفوردشایر؛ و کری مک کارثی، عضو مجلس برای بریستول ایست.
حدود ۱۹ تن از اعضای مجلس، از سه حزب اصلی بریتانیا، در این بحث شرکت داشتند.

لوئیز المن، نمایندۂ مجلس برای لیورپول ریورساید، در سخنرانی آغازین آزار بهائیان را «فراگیر و به شکل خطرناکی رو به افزایش» توصیف کرد.

خانم المن گفت: «این سرکوب در یک روند آزار مداوم و روشمند، شکل های بسیاری به خود گرفته است. افراد به صورت خودسرانه دستگیر و زندانی شدهاند، آنها را از دسترسی به آموزش عالی و عرصه های شغلی محروم کردهاند. خانه ها و کسب و کار بهائیان مورد حملات آتش افروزی قرار گرفته، گورستانهایشان تخریب شده اند و کودکان آنها با آزار مواجه بوده اند.»

خانم المن از احکام ۲۰ سالۀ زندان که برای هفت رهبر بهائیان تعیین شده نیز ابراز نگرانی کرد و روی ادامۀ تلاش های ایران برای محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی تأکید کرد.

خانم المن با اشاره به اظهارات اخیر سناتور کانادایی، رومئو دالر ، گفت: «بی نهایت مهم است که جهان منتظر نشود تا یک نسل کشی رخ دهد. باید هشدار را جدّی بگیرد و برای تحت فشار گذاشتن حکومت ایران به منظور توقّف آنچه انجام می دهد، اقدامات بیشتری انجام دهد.»

نمایندگان مسئلۀ آزار فزایندۀ مسیحیان در ایران را نیز مطرح کردند. اندرو سلوس، عضو مجلس برای ساوث وست بدفوردشایر، گزارش داد که حدّ اقل هشت رهبر مسیحی از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) به قتل رسیده اند و دربارۀ پروندۀ کشیش یوسف ندرخانی که در سال ۱۳۸۸ (۲۰۱۰) به خاطر ارتداد به مرگ محکوم شد و از آن زمان مرکز توجّه اعتراضات بین المللی بوده، ابراز نگرانی ویژه کرد.

استوارت جکسون، عضو مجلس برای پیتربرو، از «یورش های مرتّب به جلسات» مسیحیان؛ «بازجویی ها و شکنجه های سخت... از جمله اصرار بر انکار ایمان یا ارائۀ اطّلاعاتی دربارۀ هویت دیگر مسیحیان؛ بازداشت های طولانی مدّت بدون تفهیم اتّهام و موارد دیگر نقض روند قانونی؛ محکوم کردن به جرایمی با تعاریف مبهم یا به اتّهامات سیاسی تحریف شده؛ هدف قرار دادن اقتصادی جامعۀ مسیحی با خواستن وثیقه های سنگین؛ و تهدید کشیش های کلیساهای خانگی به اعدام قریب الوقوع» سخن گفت.

مارتین هوروود، عضو مجلس برای شلتنهام، دربارۀ آزار جامعۀ یهودی ایران و «شواهد فزاینده مبنی بر افزایش یهودی ستیزی در آنجا و مقصّر انگاشته شدن جامعۀ کوچک یهودیان به خاطر اقدامات حکومت اسرائیل» گزارش داد.

در پایان مداکرات، الیستر برت، معاون پارلمانی وزیر کشور دردفتر امور خارجه و مشترک المنافع، گفت در حالی که سال ۲۰۱۱ نشان داد که مطالبات مربوط به کرامت انسانی سرکوب ناشدنی است، ایران همچنان در جهت مخالف حرکت میکند.

آقای برت گفت: «حقوق بشر جهانی است و ناتوانی ایران در برآوردن تعهّدات خود به مجازات میلیون ها انسان و سرکوب خواسته ها و آرزوهای آنها منجر می شود.»

آقای برت به حاضران اطمینان داد که بریتانیا هم چنان از کشورهای دیگر خواهد خواست تا از قطعنامه هایی که دربارۀ سوابق حقوق بشر ایران در سازمان ملل متّحد و شورای حقوق بشر ابراز نگرانی می کنند، پشتیبانی کنند.

دکتر کیشان منوشا، رئیس دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائیان بریتانیا، از مذاکرات گسترده دربارۀ ناشکیبایی دینی در ایران ستایش کرد.

دکتر منوشا گفت: «این که چنین تعداد زیادی از اعضای مجلس که نمایندگان همۀ احزاب هستند، در این باره سخن گفتند واقعاً بازتابی از سطح بالای نگرانی دربارۀ سوابق حقوق بشر ایران و به ویژه ناشکیبایی فزایندۀ دینی در آن کشور است.»

او افزود: «ما البته از این که به صورت برجسته به بهائیان اشاره شد خشنودیم . امّا در عین حال خوشحالیم که نمایندگان مجلس بریتانیا به مشکلاتی که دیگر اقلّیت های دینی با آنها مواجهند، نیز پرداختند. ما باید دربارۀ ناشکیبایی دینی در ایران همصدا صحبت کنیم.»نقل از: سرویس خبری جامعه جهانی بهائیNo comments: