Wednesday, 14 September 2011

Report on International Religious Freedom

آمریکا: ایران فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی را تشدید کرده است


وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا گزارشی از وضعیت آزادی ادیان در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در یک سال گذشته دولت جمهوری اسلامی فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش شهروندان بهائی در ایران در سال گذشته شاهد فشارهای فزاینده بودند.

بر اساس این گزارش، جدای از دستگیری رهبران و شماری از اقلیت بهایی در ایران در سال گذشته، شماری از آن ها از دانشگاه ها اخراج شده و اموال و دارایی های آن ها به اتهام بهایی بودن، توقیف شده است.
No comments: