Monday, 1 August 2011

BIHE

مشکلات تحصیل بهائیان در ایران
یازده نفر از بهاییان ایران که حدود ۹ هفته پیش دستگیر شده بودند، به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند. این افراد از مدیران و کارکنان یک موسسه آموزش عالی نیمه حضوری و آنلاین بودند که با هدف تامین نیازهای تحصیلی جوانان بهایی که بعد از انقلاب از ورود به دانشگاه های دولتی محروم بوده اند، تاسیس شده است.
علی همدانی گزارش می دهد


No comments: