Wednesday, 4 May 2011

Karaj to Varamin

رجائی شهر به قرچکبر اساس گزارش سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران خانم فریبا کمال آبادی و خانم مهوش ثابت دو تن از رهبران سابق جامعه بهائی در روز سه شنبه ۱۳ اردیبشهت ١٣٩٠ از زندان رجائی شهر کرج به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند.

متاسفانه شرایط زندان قرچک ورامین بسیار دشوار بوده و سرویسهای بهداشتی در این زندان بسیار نا مناسب است
فریبا کمال آبادی که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ و مهوش ثابت در اسفند ١٣۸۶ بازداشت شده بودند و در حال گذراندن دوران حبس تعزیری میباشند.

No comments: