Friday, 6 May 2011

Gharchak prison

زندان زنان قرچک ورامین : فاجعه ای در راه

صدها زن زندانی سیاسی و عقیدتی و عمدتاً جرایم عمومی در محلی به عنوان زندان قرچک ورامین نگهداری می شوند که در گذشته مرغداری بوده است. این زندان سالنی است بزرگ با سقفی بلند و فاقد امکانات بهداشتی که مدفوع سراسر آن را پوشانده است. گرسنه نگه داشتن زندانیان و کتک زدن دسته جمعی آنان از موارد آزار در زندان قرچک ورامین است.

گزارش یک شهروند بهایی دربارۀ زندان زنان ورامین از ار اف ای


گزارش یک شهروند بهایی دربارۀ زندان زنان ورامین
(05:17)
 
 

No comments: