Saturday, 16 April 2011

Human Rights

حقوق بشر


دکتر فرهاد ثابتان در گفتگویی با دکتر معین افنانی در باره حقوق بشر
  • آیا حقوق بشر امری جهانی است یا نسبی؟
  • آیا موازین حقوق بشر باید بر اساس سنت، باور و فرهنگ مذهبی یک کشور باشد یا قوانینی جهانی؟

No comments: