Thursday, 7 April 2011

Buzek on the Iranian verdict on Baha'i religious leaders

ادامه اعتراض های جهانی نسبت به احکام صادره برای هفت مدیر جامعه بهائی در ایران١٥ فروردین ماه ١٣٩٠ – جرزی بوزک رئیس پارلمان اروپا از مقامات ایرانی درخواست کرد تا به بازداشت غیر موجه مدیران بهائی خاتمه داده، توضیحات قانونی و واضح در مورد پرونده آنان ارائه نمایند.http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110405ATT17088/20110405ATT17088EN.pdf

No comments: