Thursday, 14 January 2010

نخستین جلسه دادگاه

گفت و گو با دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد درباره برگزاری نخستین جلسه دادگاه هفت نفر از رهبران بهایی در ایران
گفت و گو با شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل درباره برگزاری نخستین جلسه دادگاه هفت نفر از رهبران بهایی درایران

No comments: