Sunday, 10 January 2010

جامعۀ جهانى بهائى اتهامات تازه عليه بهائيانى كه اخيراً دستگير شده اند را مطلقاً رد مى كندژنو، ۱۹ دي ۱۳۸۸ (۹ ژانویه ۲۰۱۰) - جامعۀ جهانى بهائى امروز اتهامات تازه عليه بهائيانى را كه روز يكشنبه گذشته در تهران دستگير شده اند مطلقاً رد كرد۰ بر اساس اين اتهامات در منازل بعضى از اين افراد اسلحه و گلوله جنگى پيدا شده است۰

ديان علائى، نمايندۀ جامعۀ جهانى بهائى در مقر سازمان ملل در ژنو، گفت: «اين اتهام ها دروغ آشكار است۰ يكى از اصلى ترين مبانى اعتقادى بهائيان باور آنها به عدم خشونت به معناى مطلق كلمه است۰ هر اتهامى كه احياناً در خانه هاى آنها اسلحه يا 'گلوله جنگى' پيدا شده مطلقاً غير قابل باور است۰»۰

«بدون ترديد، اينها جعليات بى پايۀ حكومت ايران است تا به تعصب و نفرت عليه جامعۀ بهائى دامن بزند۰ بيش از يک قرن است كه بهائيان در ايران به انحاء مختلف مورد آزار هستند و همه مى دانند هيچگاه به خشونت مسلحانه رو نياورده اند۰ متأسفانه حكومت ايران يک بار ديگر براى توجيه نيات شوم اش عليه جامعه بهائى به دروغ پردازى آشكار رو كرده است۰ اين ها بايد بدانند كه دروغ هايشان مطلقاً براى كسى قابل قبول نيست۰»۰

خانم علائى افزود: «اما نگرانى خاص ما از اين است كه اين اتهامات فقط چند روز قبل از محاكمه هفت رهبر جامعه بهائيان ايران، كه نزديک به دو سال است با اتهاماتى به همين بى پايه گى در زندان هستند، عنوان شده است۰»۰

«اين اتهام ها آنقدر دور از ذهن است كه اگر چنين آشكار به قصد تحت تأثير قرار دادن محاكمه اين افراد عنوان نشده بود به كلى مضحک به نظر مى آمد۰ همانطور كه قبلاً هم گفته ايم حكومت ايران به جاى پذيرفتن مسئوليت خودش در ناآرامى هاى اخير مى كوشد ديگران از جمله قدرت هاى خارجى، نهادهاى بين المللى، رسانه هاى عمومى، دانشجويان، زنان و تروريست ها را به عنوان محركين اين اعتراضات معرفى كند۰»۰

روز جمعه چندين خبرگزارى به نقل از عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان كل تهران، نوشتند كه بهائيان دستگير شده در روز يکشنبه «به دليل آن كه هم در سازماندهى آشوب هاى روز عاشورا نقش داشتند و هم به دليل ايفاى نقش مؤثر در ارسال تصاوير اين آشوب ها به خارج از كشور، دستگير شده اند۰»۰

به گفتۀ آقاى دولت آبادى دليل دستگيرى اين افراد بهائى بودنشان نبوده و «در بازرسى از منزل برخى از اين متهمان بهائى، اسلحه و تعدادى گلولۀ جنگى كشف شده است۰»۰

خانم علائى اظهارات دادستان تهران در مورد نقش داشتن بهائيان در سازماندهى تظاهرات عاشورا، يا هرگونه عمليات خشونت آميز يا براندازى در ناآرامى هاى اخير را رد كرد۰

او گفت: «در سى سال گذشته بهائيان ايران در معرض بدترين انواع آزار از اعدام هاى خودسرانه تا محروميت فرزندانشان از تحصيل بوده اند اما هرگز به جز از راه هاى قانونى و مسالمت آميز عكس العملى نشان نداده اند۰»۰

هفت رهبر بهائى قرار است روز سه شنبه به اتهامات سنگينى از جمله جاسوسى، 'توهين به مقدسات دينى'، و 'تبليغ' عليه حكومت محاكمه شوند۰ اين افراد كه از اوايل سال ١٣٨٧ در زندان اوين نگه دارى مى شوند عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم۰

روز يکشنبه، سيزده بهائى در حمله به خانه هايشان در ساعات اوليه صبح دستگير شدند۰ سه نفر از آنها بعداً آزاد شدند اما ده نفر باقى مانده در اوين زندانى هستند۰

اين افراد عبارتند از: لوا خانجانى، نوه جمال الدين خانجانى و همسرش بابک مباشر، ژينوس محمودى، منشى سابق خانم شيرين عبادى، و همسرش آرتين غضنفرى، مهران روحانى و برادرش فريد روحانى، پيام فنائيان، نيكاو هويدائى، ابراهيم شادمهر و پسرش زاوش شادمهر۰

منبع خبر سرویس خبری جامعه بهائی

No comments: