Thursday, 5 March 2009

سخنی با فرهاد ثابتان و مهران براتی

تلویزیون فارسی صدای امریکا گفتگوئی داشته با آقای فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان و آقای مهران براتی پژوهشگر دانشگاه برلین، در مورد بهائیان ایران٠ این گفتگو شامل سه قسمت است٠

قسمت اول


قسمت دوم


قسمت سوم

No comments: