Thursday, 15 May 2008

Baha'i leaders arrested in Iran


صبح روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران شش نفر از بهائیان را در طهران بازداشت کرده و به زندان اوین بردند٠

ماموران امنیتی دولت جمهوری اسلامی خانم فریبا کمال آبادی، آقای جمال الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضائی، آقای بهروز توکلی و آقای وحید تیزفهم را پس از تفتیش کامل منازلشان آنان را دستگیر کردند٠

افراد بازداشت شده عضو یک هیات هفت نفری که رهبری امور اداری جامعه بهائیان ایران را عهده دار هستند میباشند٠ لازم بیاداوریست که خانم مهوش ثابت عضو دیگر این هیات در اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بود و در بازداشت بسر میبرد٠

دولت جمهوری اسلامی از زمان شروع انقلاب اسلامی تا به امروز بهائیان را که بزرگترین اقلیت دینی هستند از تمام حقوق حقه و ابتدائی محروم ساخته و مورد اذیت و ازار متداوم که کلا مغایر اصول حقوق بشر است قرار داده و نهایتا امروز با بازداشت عده دیگری صحه بر اعمال گذشته خود نهاده٠ این عمل دولت جمهوری اسلامی در جهت سرکوبی ادیان غیراسلامی و مغایر اصول حقوق بشر میباشد٠

این عمل دولت جمهوری اسلامی جامعه جهانی بهائیان را بشدت متاثر نمود٠ تمام کسانیکه برای اصول حقوق بشر احترام قائلند این عمل را بشدت محکوم میکنند٠

No comments: