Sunday, 9 March 2008

بهائیان ایران در سال ١٣٨٦

سال ١٣٨٦ برای بهائیان ایران سالی مملو از مخاطرات ومشقات بود٠ اقدامات دولت جمهوری اسلامی در مورد بهائیان ایران باعث نگرانی شدید جامعه جهانی بهائی کردید٠ در طی این سال بهائیان ایران کمافی السابق مورد تعدی جانی،اجتماعی و مالی بودند٠ در این سال حتی اموات هم از این تعدی در امان نبوده آرامگاه ابدیشان ازدم تیغ بلدزرها گذشت ودر زیر چرخهای سنگین آن لرزید٠

جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاها محروم بوده و اطفال و نوجوانان بهائی از تعدی معلمین و اولیای مدرسه در امان نبودند٠

جوانان شیرازی که هدفی جز خدمت به اجتماع و کمک به اطفال و نوجوانان محروم را نداشتند این سال را در زندان سپری کردند٠

دولت جمهوری اسلامی، حوزه های اسلامی و تعدادی از رسانهای عمومی اقدام به نشر اکاذیب بر علیه بهائیان نمودند چون با کشتن،شکنجه، مصادره اموال و اعمال محدودیتهای گوناگون دولت جمهوری اسلامی نتوانست نظر ملت ایران را در مورد بهائیان عوض نماید٠

آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به امریکا وجود بهائیان که بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران هستند را در یکی از مصاحبه های خود انکار نمود٠ شنیدن اینگونه بیان از رهبر یک مملکت جای بسی تاسف است٠

دولت جمهوری اسلامی، بهائیان ایرانی را که بزرکترین اقلیت مذهبی در این کشور هستند از تمام حقوق حقه اجتماعی محروم داشت و برای اکمال اهدافشان برعلیه بهائیان پیشنویس قانونی را به مجلس ارائه نمودند که ٣٠٠٠٠٠ بهائی ایرانی رابه جوخه اعدام سپارند٠

در چنین شرایطی بهائیان در سراسر دنیا نگران اوضاع اسفناک برادران و خواهران بهائی خود در ایران هستند٠ گر چه ممکن است هدف دولت جمهوری اسلامی پاکسازی بهائیان از این سرزمین باشد ولی در بارگاه عدل الهی چنین افکار مورد قبول نبوده و تحقق این چنین آمال امکان نداشته و نخواهد داست٠ گر چه در سی سال گذشته بهائیان ایران پیوسته تحت مشقات مداوم دولت جمهوری اسلامی بوده اند ولی این چراغ در ایران خاموش نخواهد شد بلکه همانگونه که تاریخ شاهد بوده، در آینده انوارش تمام آفاق را روشنتر خواهد نمود٠

No comments: