Wednesday, 1 August 2007

دانشجويان بهائى ايران از تحصيلات فنی و حرفه‌اى ممنوع شدند

از ورود بهائيان ايرانى به آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال جاری عملاً جلوگیری به عمل آمده است زیرا برگه ثبت نام شرکت در آزمون سراسری، آنان را وادار به انكار عقيده می‌نماید، عملی که بهائيان از آن همیشه امتناع ‌‌ورزیده‌اند۰

جامعۀ جهانى بهائى اخيراً مطلع شد كه در تقاضانامه ورود به امتحانات دوره‌های كاردانی نظام جديد آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال ١٣٨۶ (۲۰۰۷) تنها يک گزينه را می‌توان براى دين انتخاب نمود۰

داوطلب می‌تواند یکی از سه دین زرتشتى، يهودى و مسيحى را انتخاب کند. اگر هيچ كدام از اين گزينه‌ها علامت نخورد، طبق توضيحات مندرج در اين فرم، متقاضى مسلمان به شمار می‌آيد. اين کتمان عقیده براى بهائيان غير قابل قبول است۰

به گفتۀ بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، «تحت اين سيستم بهائيان نمی‌توانند تقاضانامه را پر کنند بدون اينكه عملاً دین خود را انكار نمايند، کارى كه خلاف اصول اعتقادى آنان است.» ۰

بانى دوگال می‌گويد: «به اين ترتيب، بهائيان ايران قادر نخواهند بود در این امتحانات ورودى شركت كنند، و در نتيجه امسال عملاً از دستيابى به تحصيلات فنّى و حرفه‌اى در ايران محروم خواهند ماند.» ۰

خانم دوگال گفت: «چنين محروميتى، از یک طرف حقّ تحصيل را که در سطح بين‌المللى پذيرفته شده است نقض می‌کند — حقّى که حکومت ايران نيز با آن موافقت کرده است — و از طرفی بازتابى ديگر از ادامۀ آزار و اذيت جامعۀ بهائى در ايران است.» ۰

به گفتۀ بانى دوگال، جامعۀ بین‌المللی بهائی نارضایتی خود را از این اقدام حکومت ، نه تنها بر علیه دانشجویان بهائی که تنها به خاطر باورهای مذهبی خود از ادامۀ تحصیل محروم شده‌اند، بلکه از اقدامات مشابه آن بر علیه دانشجویان ایرانی دیگری که بدون هیچ دلیل قابل قبول ، و به بهانه آنچه رسماً دگراندیشی و باورهای فکری پذیرفته نشده محسوب می‌شود، از ادامۀ تحصیل محروم شده‌اند ، اعلام می‌دارد۰

در پائيز گذشته، پس از بيش از ۲۵ سال ممنوعيت مطلق بهائيان ايران از ورود به دانشگاه‌هاى دولتى و خصوصى در ایران، بعد از آن که دولت توضیح داد که هدف از ستون مذهب در تقاضانامه‌های آزمون سراسری دین داوطلب نیست بلکه اشاره به مواد درسی دینی متقاضی می‌باشد —توجیهی که مورد قبول مرجع جهانی بهائیان، بیت‌العدل‌اعظم، قرار گرفت — داوطلبان بهائی در آزمون سراسری شرکت کردند و چند صد دانشجوى بهائى در دانشكده‌هاى مختلف در سراسر كشور، پذيرفته شدند۰

خانم دوگال گفت: «پذیرش دانشجویان بهائی در دانشگاه‌های ایران دوامی نداشت.» ۰

طبق آخرين آمار رسیده از ايران، از بین تمامی داوطلبان بهائی که در آزمون سراسری سال قبل شرکت نمودند، سرانجام حدود ۲۰۰ نفر پذيرفته و ثبت نام شدند. ولی در طول سال تحصيلى بیش از نیمی از آنها — که در آخرین آمار تعداد آنها به ۱۲۸ نفر بالغ شده است — بعد ازاینکه مسئولین به بهائی بودن آنها پی‌بردند، از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند. ناظران برآنند كه توضیح سال گذشتۀ ایران صرفاً يک نيرنگ بود تا اعتراضات بین‌المللی دربارۀ محرومیّت بهائیان از تحصیلات عالی را فرو نشاند۰

خانم دوگال گفت: «اين خبر اخير دربارۀ تقاضانامه ثبت نام در آموزشکده‌های فنّى وحرفه‌اى صرفاً اين نظر را بار ديگر تأييد می‌كند كه ايران همچنان به بازى خود با دانشجويان بهائى در آن کشور ادامه می‌دهد و توضیح دولت مبنى بر اين كه بهائيان به تحصيلات عالى دسترسى دارند، بیانی پوچ و توخالى است.» ۰
-------------------------------
جامعه­ى بين­المللى بهائى در سازمان ملل - نيويورک ۳۱ جولای ۲۰۰۷
Ms Bani Dugal
Principal Representative
Baha’i International Community – United Nations Office
Telephone: + 1-212-803-2519, Email: uno-nyc@bic.org


Ms Diane Ala'i
Representative
Bahá'í International Community, United Nations Office, Geneva
Telephone: +41-22-7985400, Email: bic@geneva.bic.org

2 comments:

anar said...

this looks like an interesting article, but my literacy skills are not up to scratch. can someone please highlight the key points in english?

ADL said...

This is for those preferring English:
-------------------

Iranian Baha'is seeking to enter Iran's technical and vocational institutes have been effectively barred from admission for the coming academic year, since the application to sit for the entrance examinations leaves them with no option but to deny their faith, which Baha'is refuse to be coerced into doing.

The Baha'i International Community learned recently that the 2007 form for the entrance examination for undergraduate courses under the technical and vocational education system indicates that only one box may be marked for religion.

The applicant is given three choices - Zoroastrian, Jewish, or Christian - and if none of the boxes is marked, the form explains, the applicant will be considered Muslim. This is unacceptable to Baha'is.

"Under this system, Baha'is cannot fill out the application without a de facto denial of their faith, which is against their religious principles," said Bani Dugal, the Baha'i International Community's principal representative to the United Nations.

"Accordingly, Iranian Baha'is will not be able to take this entrance examination, and so they are effectively blocked this year from obtaining technical and vocational education in Iran.

"Such a denial of access to education violates the internationally established right to education, to which the government of Iran has agreed, and reflects yet another facet of Iran's continuing persecution of the Baha'i community of Iran," said Ms. Dugal.

The Baha'i International Community decries the government's actions not only against Baha'i students - who are deprived of higher education solely for their religious beliefs - but also against any other Iranian students who are being denied access to higher education on clearly insupportable grounds, such as for giving voice to beliefs or opinions that are not officially endorsed, Ms. Dugal said.

Last autumn, after more than 25 years during which Iranian Baha'is were outright banned from attending public and private universities, several hundred Baha'i students were admitted to various educational institutions around the country. This came about after the government stated its position that the reference to religion on entrance examination papers to nonspecialized universities and colleges did not identify university applicants by their religion, but only gave the religious studies subject on which they had been examined. This clarification was accepted by the Universal House of Justice, the international governing body of the Baha'i Faith.

The acceptance of Baha'i students at Iranian universities has, however, been short-lived, Ms. Dugal said.

According to the latest figures from Iran, of the Baha'i students who took the national entrance examination last year, ultimately some 200 were admitted and enrolled. Over the course of the school year, however, over half that number - at most recent count, at least 128 - have been expelled as school officials discovered they were Baha'is. This has led observers to conclude that Iran's statements last year were nothing more than a ruse intended to quell international protest over the denial to Baha'i students of access to higher education.

"This latest news about the registration form for technical and vocational education only serves to further confirm that Iran continues to play games with Baha'i students in their country, and that its promises of access to higher education for them are hollow," said Ms. Dugal.Iranian Baha'is seeking to enter Iran's technical and vocational institutes have been effectively barred from admission for the coming academic year, since the application to sit for the entrance examinations leaves them with no option but to deny their faith, which Baha'is refuse to be coerced into doing.

The Baha'i International Community learned recently that the 2007 form for the entrance examination for undergraduate courses under the technical and vocational education system indicates that only one box may be marked for religion.

The applicant is given three choices - Zoroastrian, Jewish, or Christian - and if none of the boxes is marked, the form explains, the applicant will be considered Muslim. This is unacceptable to Baha'is.

"Under this system, Baha'is cannot fill out the application without a de facto denial of their faith, which is against their religious principles," said Bani Dugal, the Baha'i International Community's principal representative to the United Nations.

"Accordingly, Iranian Baha'is will not be able to take this entrance examination, and so they are effectively blocked this year from obtaining technical and vocational education in Iran.

"Such a denial of access to education violates the internationally established right to education, to which the government of Iran has agreed, and reflects yet another facet of Iran's continuing persecution of the Baha'i community of Iran," said Ms. Dugal.

The Baha'i International Community decries the government's actions not only against Baha'i students - who are deprived of higher education solely for their religious beliefs - but also against any other Iranian students who are being denied access to higher education on clearly insupportable grounds, such as for giving voice to beliefs or opinions that are not officially endorsed, Ms. Dugal said.

Last autumn, after more than 25 years during which Iranian Baha'is were outright banned from attending public and private universities, several hundred Baha'i students were admitted to various educational institutions around the country. This came about after the government stated its position that the reference to religion on entrance examination papers to nonspecialized universities and colleges did not identify university applicants by their religion, but only gave the religious studies subject on which they had been examined. This clarification was accepted by the Universal House of Justice, the international governing body of the Baha'i Faith.

The acceptance of Baha'i students at Iranian universities has, however, been short-lived, Ms. Dugal said.

According to the latest figures from Iran, of the Baha'i students who took the national entrance examination last year, ultimately some 200 were admitted and enrolled. Over the course of the school year, however, over half that number - at most recent count, at least 128 - have been expelled as school officials discovered they were Baha'is. This has led observers to conclude that Iran's statements last year were nothing more than a ruse intended to quell international protest over the denial to Baha'i students of access to higher education.

"This latest news about the registration form for technical and vocational education only serves to further confirm that Iran continues to play games with Baha'i students in their country, and that its promises of access to higher education for them are hollow," said Ms. Dugal.