Thursday, 8 September 2011

Persecution continued in Semnan

تشدید فشار بر شهروندان بهائی در سمنان


در پی بازرسی گسترده مغازه بهائیان سمنان، یکی دیگر از مغازه های بهائیان این شهر پلمپ شد. در ادامه فشار بر شهروندان بهائی سمنان، تا کنون پنج باب مغازه متعلق به بهائیان این شهر توسط مامورین اداره اماکن به بهانه های واهی پلمپ شده است.

پس از پلمپ مغازه عینک فروشی سیامک ایقانی شهروند بهائی، ساکن سمنان، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه، توسط مامورین اماکن، در تاریخ ۱۴ شهریورماه یکی دیگر از مغازه های بهائیان این شهر پلمپ شد.

به گزارش سامانه «خانه حقوق بشر ایران»، پس از پلمپ مغازه عینک فروشی سیامک ایقانی و بازرسی های گسترده مغازه های شهروندان بهائی سمنان، فروشگاه رشیک به مدیریت سپهر سبحانی نیز پلمپ شد. در پی بازرسی گسترده مغازه بهائیان سمنان در ۱۲ شهریور ماه صورت گرفته است. تا کنون پنج باب مغازه متعلق به بهائیان سمنان پلمپ شده است.

مامورین علت پلمپ مغازه ی سپهر سبحانی را بهانه واهی پیدا کردن عکس یک خواننده در کامپیوتر شخصی وی اعلام کردند.


No comments: