Wednesday, 18 March 2009

نفر ششم به قید ضمانت آزاد شد

پس از یک هفته نفر ششم از گروه شش زندانى بهائى که از تاريخ ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹ پس از تجسس منزل ایشان بازداشت شده بود به قيد ضمانت از زندان آزاد شد۰ آقاى شاهرخ طائف در روز ۱۴ ژانويه دستگير و زندانى شده بود۰ در حال حاظر بیش از سی نفر از بهائیان ایران من جمله هفت عضو گروه هماهنگ کننده، در زندان بسر میبرند۰

No comments: