Friday, 13 March 2009

پنج بهائى زندانى در تهران به قيد ضمانت آزاد شدند

اطلاع پيدا کرديم که روز ۱۱ مارس ۲۰۰۹ (۲۱ اسفند ۱۳۸۷) پنج نفر از شش زندانى بهائى که از تاريخ ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹ پس از تجسس منازلشان بازداشت شده بودند به قيد ضمانت از زندان آزاد شدند۰ زندانيان آزاد شده عبارتند از آقاى عزيز سمندرى، خانم ژينوس سبحانى، آقاى ديدار رئوفى، آقاى پيام اغصانى و آقاى نيما حقار. آقاى حقار که خانه اش يکى از ۱۲ خانه اى بود که در روز ۱۴ ژانويه مورد بازرسى قرار گرفت بعداً در روز اول فوريه که براى بازپرسى احضار شده بود دستگير و زندانى شد۰ بر اساس اطلاعات تأييد شده آقاى شاهرخ طائف، ششمين فرد زندانى از اين گروه همچنان در زندان انفرادى است۰

سرویس خبری جامعه بهائی

No comments: