Wednesday, 9 April 2008

ارتداد، سوژه اصلی حقوقدانان مجلس هشتم


خبرنگار «فردا» ارتداد را سوژه اصلی حقوقدانان مجلس هشتم اعلان کرد٠ گرچه پیشنویس قانون اساسی با آزادی عقیده وبیان مغابرت دارد، خبرنگار «فردا» هفت مورد زیر را مهم شمرد٠

هفت نکته مهم

نگته ١ - اینکه نهایتاً پس از هفت دوره مجلس قانون گذاری با تصویب این لایحه نظام جمهوری اسلامی تکلیف خود را در مورد ارتداد به طور صریح بیان نموده است. (مبحث پنجم از فصل دوم مجازات‌های حدی در ارتداد، بدعت گذاری و سحر)٠

نگته ٢ -اینکه شرط اعدام، ارتداد و اظهار صریح شخص مسلمان به خروج از دین و اختیار کفر دانسته شده است٠

نگته ٣ - اینکه ارتداد از جرائم قصدی و شرط تحقق آن اراده جدی شخص مرتد به اظهار ارتداد قلمداد گردیده است٠

نگته ٤ -اینکه ادعای متهم به ارتداد مبنی بر اکراه، غفلت، لهو، مستی، عصبیت و سبق لسان در هر حال ممنوع اعدام گردیده است٠

نگته ٥ - اینکه از شرایط تحقق ارتداد فطری مسلمان بودن یکی از والدین در حال انعقاد نطفه و اظهار مسلمان بودن پس از بلوغ و سپس خروج از اسلام بیان گردیده است٠

نگته ٦ -تخفیف مجازات تعیین شده یعنی اعدام مرتدین فطری در مورد زنان و اعمال مجازات حبس برای ایشان٠

نگته ٧ -تکلیف ارشاد و توجیه به توبه و دادن فرصت مناسب به مرتدین ملی (مرتدین متولد از والدین غیر مسلمان) و زنان مرتد اعم از ملی یا فطری٠


متن این خبر را میتوانید در این سایت فردا بخوانید
كد خبر: ۴۹۵۷۳ تاريخ: ۲۰ فروردين ۱۳۸۷
http://fardanews.com/show/?id=49573

No comments: