Wednesday, 9 May 2007

روزنامه کیهان

روزنامه کیهان دوباره اقدام به انتشار مطالبی بر علیه بهائیان نموده که جای بسی تاسف است٠ این روزنامه سعی دارد تا دیانت بهائی را برخلاف حقیقت آن به خوانندگان خود بنمایاند٠

روزنامه کیهان چهار شنبه ١٩اردیبهشت ١٣٨٥- ٢١ربیع الثانی ١٤٢٨- ٩می ٢٠٠٧- سال شصت و چهارم – شماره ١٨٧٩٦

امروزه عقاید بهائیان بر جهانیان آشکار است٠ گرچه در چند دهه اخیر بهائیان ایران ایام سختی را پشت سر گذاشته اند ولی در اثر این سختیها و مشقات توانستند با اعمال و رفتار خود دیانت بهائی را به دیگر هموطنان بلکه جهانیان بشناسانند٠


چقدر بجاست که یک بار هم روزنامه کیهان با بهائیان به گفتگو نشیند و نظرها وعقاید بهائیان را نیز مطابق آنچه که شنیده در روزنامه خود منتشر کند و قضاوت آنرا به عهده خوانندگان واگذارد٠ در اینصورت ارزش یک چنین رسانه گروهی معلوم خواهد شد و ارج و قرب آن بین خوانندگانش بیشتر خواهد شد٠

No comments: